fbpx

นโยบายการใช้งานคุ้กกี้

ความหมายของคุกกี้

“คุกกี้ (Cookie)” หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยที่เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ส่งเข้ามาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ซึ่งคุกกี้จะมีทั้งแบบที่จะหมดอายุทันทีที่ท่านปิดโปรแกรม Browser ที่ใช้งาน และแบบที่จะคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านจนกว่าท่านจะลบคุกกี้นั้นออกไป

วัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้

เพื่อการให้บริการ

เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ดังนั้นหากท่านเลือกที่จะระงับหรือปิดการใช้งานคุกกี้ท่านก็จะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

คุกกี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจำท่านได้และสามารถจดจำข้อมูลที่ทำให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การจดจำการตั้งค่าความชอบ (preference settings) นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยเร่งความเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ให้กับท่านอีกด้วย

เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อบันทึกการเข้าใช้งานและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการกำหนดและปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Browser, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์, และ IP Address ของท่านนอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ใช้คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก (เช่น Google Analytics Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์อีกด้วย

เพื่อการโฆษณา

เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์, ประเภทของเนื้อหาข้อมูลที่ท่านสนใจ, links ที่ท่านใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อปรับปรุงให้เนื้อหาของเว็บไซต์มีความน่าสนใจและเพื่อนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ท่านชอบหรืออาจสนใจต่อไป

เพื่อความปลอดภัย

เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือภัยคุกคามจากอาชญากรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การเปิด-ปิดคุกกี้

โดยปกติแล้วโปรแกรม Browser ที่ท่านติดตั้งมักตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ไว้ที่ “เปิด” หรือ “อนุญาต” เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ อย่างไรก็ตามท่านสามารถปิดการใช้งานหรือปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ได้เสมอโดยการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (Settings) ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน แต่โปรดตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้หรือใช้งานได้อย่างจำกัด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ อาจพิจารณาแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยจะประกาศแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ https://www.cattleflex.com ( ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน )