เกี่ยวกับเรา

About cattleFlex

แผ่นยางพาราปูรองปศุสัตว์ cattleFlex ผลิต คิดค้นและจัดจำหน่ายโดย บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนายางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยบริษัทฯ ทำการก่อตั้งและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2549 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่ง (Standard Thai Rubber : STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บังคลาเทศ และอินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพยางภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ทำให้สามารถผลิตยางที่มีคุณภาพและเป็นที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม,สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)

ผ่านการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.

มุ่งมั่นในการรักษาการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ในปี 2564 ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)